Mārtinsone, K., Freimane, G., Mihailova, S. (2013) Veselības psiholoģija Latvijā: Izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai. Iesniegts publicēšanai Liepājas Universitātes 16. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra: Dilemmas un to risināšanas iespējas” rakstu krājumā.

 

Mārtinsone K., Freimane G., Mihailova S., Mihailovs I.J. (2013) Veselības psiholoģijas izveides pamatojums Latvijā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: 2.daļa. Rēzekne: RA izdevniecība, 593. – 602.lpp.

 

Upenieks, R., Mārtinsone, K., Freimane, G. (2013) Veselības psiholoģija – veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļa. No: 2013.gada zinātniskā konference: Tēzes. Rīga: RSU, 2013, 434.lpp.

 

Freimane, G., Mārtinsone, K., Rasa, I., Pavliņa, I. (2012) Differences in Diabetes Control Between Diabetes Patiens who can and can not Formulate the Meaning of Illness in their Life. In: 4th International Interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare: Abstracts, p.32-33.