Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas vīzija


Atbilstoši mūsdienu veselības psiholoģijas teorētiski un empīriski pamatotajiem principiem un ievērojot starptautisko un nacionālo regulējumu, Latvijā ir izveidota veselības psiholoģijas specializācija, un darbojas veselības psihologi, kuri sadarbojoties ar citiem profesionāļiem, strādā veselības un sociālās aprūpes, kā arī izglītības nozarē.


Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas misija


Izveidot, attīstīt un poularizēt veselības psiholoģijas specializāciju Latvijā, un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu.


Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas vērtības


Komandas darbs. LVPA balstās uz tās biedru resursiem un darbu, vienlaikus ievērojot biedru profesionālās vajadzības un cenšoties nodrošināt to īstenošanu.

Sadarbība. LVPA sadarbojas ar profesionāļiem Latvijā, kā arī ārvalstīs, kuri ir ieinteresēti sekmēt tās mērķu sasniegšanu.

Atklātums un caurspīdīgums. LVPA atklāti īsteno savus mērķus, informē, apspriež un iesaista biedrus LVPA aktivitātēs, uzklausa ierosinājumus un sniedz atbildes uz kritiku. Visas LVPA sanāksmes ir atklātas, valdes sēžu un kopsapulču protokoli - pieejami.

Izcilība un kvalitāte. LVPA savus projektus un aktivitātes īsteno, balstoties uz iespējami augstākas kvalitātes kritērijiem.

Līdzdalība. Viedokļa paušana par sabiedriskās dzīves aktuālām norisēm, līdzdarbošanās normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un priekšlikumu sniegšana to pilnveidošanai.


LVPA stratēģiskie mērķi un uz šo mērķu sasniegšanu vērstie uzdevumi


1. Izveidot un attīstīt veselības psiholoģijas teorētisko un empīrisko pamatu mūsu valstī, kā arī sekmēt veselības psihologu pozicionēšanos un profesionālās identitātes veidošanos.

· veidot zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas nozarei atbilstošos izdevumos un plašsaziņas līdzekļos Latvijā un ārvalstīs,

· piedalīties zinātnisko un praktisko konferenču darbā.

2. Sadarbojoties ar valsts pārvaldes iestādēm, izveidot veselības psiholoģijas regulējumu un izstrādāt dokumentus, kas sekmē biedru profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvību.

· veikt esošo politikas plānošanas un normatīvo dokumentu analīzi, vienoties par nepieciešamiem grozījumiem,

· rosināt un sekmēt izmaiņas politikas dienaskārtībā un izmaiņas politikas plānošanas un normatīvajos dokumentos.

3. Izmantojot jau esošās iespējas un sadarbojoties ar darba devējiem un sociālajiem parteriem, sekmēt veselības psihologu profesionālu iesaisti veselības, sociālās palīdzības un izglītības nozarē.

· piesaistot finansējumu, sekmēt pilotprojektu un projektu izveidi veselības psiholoģijā.

4. Attīstīt sadarbību ar profesionālajām organizācijām un ieinteresētajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs.

· informēt par LVPA izveidošanu, tās darba mērķiem un uzdevumiem, kā arī uzaicināt uz sadarbību individuālā un institucionālā līmenī Latvijas reģionu iestādes un organizācijas,

· sadarboties ar Eiropas Veselības psihologu asociāciju, nacionālajām veselības psihologu organizācijām, citām profesionālajām apvienībām Latvijā, Eiropā un pasaulē.

5. Nodrošināt izglītības, tālākizglītības, pieredzes apmaiņas programmu izveidi un pilnveidošanu veselības psiholoģijas specializācijā, lai veicinātu biedru un citu interesentu kompetenču un profesionalitātes paaugstināšanu.

· piesaistot finansējumu, sekmēt pētījumu un projektu izveidi veselības psiholoģijā, dalību konferencēs, kā arī izglītojošu/ tālākizglītības/ profesionālās pilnveides pasākumu īstenošanu.

6. Sekmēt Latvijas iedzīvotāju informētību par veselības psiholoģiju, veicinot izpratni šīs specializācijas teorētiskajiem un lietišķajiem sasniegumiem iedzīvotāju vispārējās fiziskās, garīgās un sociālās labsajūtu paaugstināšanā,

· izveidot LVPA mājaslapu, kurā publicēt rakstus par veselības psiholoģijas jautājumiem.