​​

Sandra Mihailova

 

Mērķa auditorija

Psihologi, psihoterapeiti, mākslas terapeiti, pedagogi, mediātori

Supervīzijas veidi

Individuālās supervīzijas, grupu supervīzijas, Balinta grupas

Supervīzijas redzējums

Supervīzija- ir vienlaicīgi gan atbalsts un izaicinājums, gan arī profesionāla kontrole, kas palīdz nodrošināt kvalitatīvu praksi. Tas ir veids

kā speciālistiem un topošajiem speciālistiem mācīties  no pieredzes bagātākajiem kolēģiem.

Supervizora darba pieredze

Supervīzora prakse – 5 gadi, individuālās un grupu supervīzijas studentiem un profesionāļiem

Cita darba pieredze

Akadēmiskais un vadības darbs augstskolā un psihologa mākslas terapeita darbs privātpraksē

Izglītība

Augstākā izglītība bioloģijā, psiholoģijā, pedagoģijā un veselības aprūpē

Pabeigta Belfāstas Karaliskās universitātes  Supervīzoru izglītības programma 

Cita būtiska informācija

Vairāku pētījumu un grāmatas par supervīziju līdzautore, Latvijas supervīzoru apvienības biedre.

Sertificēta supervizore

Darba valoda

Latviešu un krievu

Supervizora sertifikāta numurs

Nr. 0006

Vai supervizē par atzinumu sagatavošanu

Vairāk nē nekā jā. Atzinumu rakstīšana apgūta, taču ikdienā maz trenēta prakse

Supervīziju norises vieta

Rīga, Sarkandaugava

 Sliežu iela 29 k3 dz2

Kontakti

29144606, Sandra.j@inbox.lv

 

Jeļena Koļesņikova

 

Supervīzijas veidi

 

Individuālās supervīzijas, Skype – supervīzijas.

Supervīzijas redzējums

Supervīzijas ir psihologa profesionālas darbības neatņemama sastāvdaļa.

Palīdz novērtēt savas darbības rezultātus un profesionāli attīstīties.

Supervizora darba pieredze

Ar studentiem

Cita darba pieredze

RSU, docente, Veselības psiholoģijas pragrammas vadītāja. Veicu zinātniski pētniecisko darbu un 13 gadus strādāju Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā.

Izglītība

Ir augstākā izglītība – bakalaura, maģistra, zinātņu doktora grāds un kvalifikācija psiholoģijā (specializācija klīniskajā psiholoģijā)  (LU).

Darba valoda

Latviešu un krievu

Vai supervizē par atzinumu sagatavošanu

Supervīziju norises vieta

Pēc vienošanās

Kontakti

jkolesnikova@inbox.lv

 

Jeļena Ļubenko

 

Mērķa auditorija

Psihologi un psiholoģijas studenti

Supervīzijas veidi

Individuālas supervīzijas psiholoģiskajā konsultēšanā un psihodiagnostikā.

Supervīzijas redzējums

Supervīja ir sadarbības process, kura laikā ir iespējams attīstīt profesionālās kompetences, saņemt atbalstu, kā arī kopīgi veidot un paplašināt redzējumu par konkrēta klienta iespējām un ierobežojumiem un psihologa darbā izmantojamām stratēģijām.

Supervizora darba pieredze

Supervīzora pieredzi esmu ieguvusi darbā ar  psiholoģijas studentiem, kā arī piedaloties ko-vīzijas grupās.

Cita darba pieredze

2007. – 2012. Psihologs izglītības sistēmā;

2012. – 2014. NBS, Psihodiagnostikas daļa (personāla atlase un psiholoģiskā konsultēšana);

2013. – šobrīd psihologa privātprakse;

2014. – šobrīd pētnieks Valsts Probācijas dienestā;

2014. – šobrīd docētāja RSU

Izglītība

Zinātniskais doktora grāds psiholoģijā (specializācija klīniskajā psiholoģijā) Tālākizglītība geštaltterapijā

Cita būtiska informācija

Vadu Bērna emocionālās audzināšanas grupas vecākiem.

Darba valoda

Latviešu, krievu

Supervizora sertifikāta numurs

 

Vai supervizē par atzinumu sagatavošanu

Pieredze diagnostikā izglītības sistēmā (skola, pirmsskolas izglītības iestāde), personāla atlasē (NBS), privātpraksē;  darbā ar studentiem.

Supervīziju norises vieta

Maskavas iela 322, Rīga

Kontakti

Tel. 28865961

e-pasts: jelena.lubenko@gmail.com

 

Kristīne Mārtinsone

 

Mērķa auditorija

Psihologi un psiholoģijas studenti

Supervīzijas veidi

 

 

individuālās un grupas supervīzijas, Skype - supervīzijas; supervīzijas, kas notiek pasataigā (angl. walking – supervision)

Supervīzijas redzējums

Supervīzijā tiek atbalstīta un attīstīta speciālista profesionālā izaugsme profesionālās dzīves pieredzes daudzveidībā. Tās laikā norit pieredzes, zināšanu un informācijas apmaiņa, jaunu ideju ģenerēšana, tiek meklēti risinājumi problēmsituācijām, tiek sniegta un saņemta atgriezeniskā saite.

Supervizora darba pieredze

Supervīzijas vadu  no 2009. gada. 

Cita darba pieredze

Strādāju RSU, esmu asociētā profesore psiholoģjā, vadu Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedru, līdztekus tam veicu gan zinātniski pētniecisko darbu, gan praktiski konsultatīvo darbību. Esmu arī daudzu rakstu un vairāku grāmatu psiholoģijā, supervīzijā, konsultēšanā, mākslu terapijā, autore, līdzautore un redaktore.

Izglītība

Esmu ieguvusi vairākas augstākās izglītības – bakalaura, maģistra, zinātņu doktora izglītību un kvalifikāciju psiholoģijā (LU), profesionālā maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikāciju (RSU), maģistra grādu un skolotāja kvalifikāciju pedagoģijā (LU), kā arī humanitāro izglītību valodniecības jomā (LU). Papildus esmu mācījusies supervīziju, grupu konsultēšanu un psihoterapiju.  

Cita būtiska informācija

Ir pieredze organizatoriskajā darbā.

Darba valoda

Latviešu un krievu

Supervizora sertifikāta numurs

Nr.0016, Latvijas Supervizoru apvienība (derīgs 12.04.2014. – 27.04.2019.)

Vai supervizē par atzinumu sagatavošanu

Supervīziju norises vieta

Pēc vienošanās

Kontakti

k.martinsone@gmail.com

 

Kristīne Vende

 

Mērķa auditorija

Mākslu terapeiti, psihologi, multiprofesionālās komandas dalībnieki veselības aprūpē un izglītības vidē.

Supervīzijas veidi

Individuālas, grupas, komandas

Supervīzijas redzējums

Supervīzijās, ja tas ir atbilstoši, izmantoju mākslu metodes

Supervizora darba pieredze

Līdzšinējā supervīzijas pieredze ir saistīta ar mākslas terapeitu un psihologu supervīzēšanu.

Cita darba pieredze

Lektore RSU, deju un kustību terapeite BKUS ‘Gaiļezers’. Agrāk kā deju un kustību terapeite vai psihologs Psihiskās Veselības Centrā  "Dzintari", NGO "Saule", Iļģuciema vidusskola, sociālās aprūpes centrā „Liepa”, dalība projektos.

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitātes tālākizglītības programma "Supervīzija profesionālajā darbā"

Cita būtiska informācija

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas valdes locekle. Latvijas Psihologu biedrības un Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija biedre

Darba valoda

Latviešu, krievu un angļu

Supervizora sertifikāta numurs

Vēl pagaidām nav

Vai supervizē par atzinumu sagatavošanu

Supervīziju norises vieta

Čiekurkalns vai Baložu iela

Kontakti

29468894, kristine.vende@gmail.com