STATŪTI


1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. palielināt psiholoģijas zinātnes teorētiski un empīriski pamatoto principu integrēšanu veselības un sociālajā aprūpē, veselības sekmēšanā un saglabāšanā;

2.1.2. sekmēt psihologu profesionālu iesaisti, karjeras un nodarbinātības iespējas veselības un sociālās aprūpes vidē;

2.1.3. sekmēt efektīvu psiholoģijas intervenču ieviešanu ar veselību saistītās uzvedības pilnveidošanai indivīdu, dažādu klientu un pacientu grupu un sabiedrības grupu līmenī;

2.1.4. dot savu ieguldījumu ar veselību saistīto politisko un ekonomisko dienaskārtībā esošo jautājumu izvirzīšanā, problēmu risināšanā, stratēģiju un mērķu īstenošanā;

2.1.5. sekmēt un organizēt izglītības, tālākizglītības un pieredzes apmaiņas programmu izveidi un pilnveidošanu veselības psiholoģijas specializācijā;

2.1.6. sekmēt Latvijas iestāžu un organizāciju sadarbību ar Eiropas Veselības Psiholoģijas Asociāciju (European Health Psychology Society), kā arī tās nacionālajām dalīborganizācijām;

2.1.7. īstenot citus mērķus, kas nav pretrunā ar politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, kā arī Biedrības statūtiem un kalpo Biedrības mērķu sasniegšanai.

 

3.nodaļa. Biedrības uzdevumi

3.1. Biedrības uzdevumi ir:

3.1.1. pārstāvēt Latviju Eiropas Veselības psiholoģijas asociācijā (European Health Psychology Society);

3.1.2. izstrādāt ekspertu slēdzienus, ieteikumus, pētījumus un projektus saistībā ar veselības psiholoģiju un tās metodēm, šo metožu pielietošanu, tās rezultātiem, kā arī jautājumos, kas saistīti ar veselības psiholoģijas specializācijas  attīstību Latvijā;

3.1.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām biedrībām un nodibinājumiem, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām;

3.2. Savu mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības:

3.2.1. veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem;

3.2.2. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

3.2.3. īstenot izglītojošus pasākumus;

3.2.4. izveidot un izdot savus izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

3.2.5. organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši likumam;

3.2.6. veikt citu publiska rakstura darbību.

 

4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

5.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska vai fiziska persona, iesniedzot rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā un apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. Juridiskajām personām iesniegumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija un statūtu kopija.

5.2. Biedrības biedriem ir biedra vai goda biedra statuss.

5.3. Par biedru var kļūt jebkura persona.

5.5. Goda biedri ir fiziskas personas un juridiskas personas, kas devušas būtisku ieguldījumu Biedrības darbībā un veselības psiholoģijas attīstībā Latvijā.

5.5.1. Priekšlikumus par goda biedriem izvirza Biedrības biedri, un tos izskata Biedrības valde. Valde rakstveidā informē izvirzīto pretendentu un lūdz viņa piekrišanu kļūt par Biedrības goda biedru. Ja izvirzītais pretendents piekrīt priekšlikumam, tad valde apstiprina uzņemšanu par goda biedru un informē pārējos Biedrības biedrus.

5.6. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā (pa pastu vai e-pastu) jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.7. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcē. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.8. Biedrs un goda biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

5.9. Biedru un goda biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.9.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav samaksājis biedra naudu;

5.9.2. nav  izpildīti kopsapulces un valdes lēmumi;

5.9.3. nav izpildīti pienākumi un uzņemtās saistības;

5.9.4. veikta  cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.10. Jautājumu par Biedrības biedra un goda biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo un dodot vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par  izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā (pa pastu vai e-pastu) izslēdzamajam piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

6.2. Biedrības goda biedriem ir šādas tiesības:

 6.2.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.2.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

6.3. Biedrības biedru pienākumi:

6.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

6.3.2. regulāri maksāt biedra naudu;

6.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

6.3.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.4. Biedrības goda biedru pienākumi:

6.4.1. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

6.4.2. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.5. Biedrības dibinātājbiedri ir tie biedri, kuri piedalījušies Biedrības dibināšanā.

6.5.1. Biedrības dibinātājbiedru tiesības ir tādas pašas kā citiem biedriem.

6.5.2. Biedrības dibinātājbiedri ir atbrīvoti no iestāšanās naudas maksāšanas. Citi pienākumi dibinātājbiedriem ir tādi paši kā citiem biedriem.

 

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības, tajā skaitā biedrības padome.

7.2. Biedrības padomē ievēl personas, kas ir ieguvušas izglītību valsts akreditētā psiholoģijas studiju programmā. Biedrības padomes mērķis ir nodarboties ar psihologa profesijai specifiskiem jautājumiem. Padomes izstrādātos dokumentus apstiprina Biedrības valde.

7.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri, tai skaitā goda biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru ar balsstiesībām, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu (pa pastu vai e-pastu).

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem ar balsstiesībām.

8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri ar balsstiesībām.

8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem ar balsstiesībām. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem ar balsstiesībām.

 

9.nodaļa. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem.

9.2. Biedrības valdes locekļus no biedru vidus ievēl kopsapulce uz 3 (trim) gadiem.

9.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

9.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

9.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

9.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 

10.nodaļa. Revidents

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl valde uz trim gadiem.

10.2. Biedrības revidents var būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

11.nodaļa. Iestāšanās un biedru nauda

11.1. Iestājoties Biedrībā, biedri maksā iestāšanās naudu 12,- LVL (divpadsmit lati, 00 santīmi) apmērā.

11.2. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā līdz katra gada 31. decembrim 12,- LVL (divpadsmit lati, 00 santīmi) apmērā.

..