No statūtiem:


5.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana


5.1. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska vai fiziska persona, iesniedzot rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā un apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. Juridiskajām personām iesniegumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija un statūtu kopija.

5.2. Biedrības biedriem ir biedra vai goda biedra statuss.

5.3. Par biedru var kļūt jebkura persona.

5.5. Goda biedri ir fiziskas personas un juridiskas personas, kas devušas būtisku ieguldījumu Biedrības darbībā un veselības psiholoģijas attīstībā Latvijā.

5.5.1. Priekšlikumus par goda biedriem izvirza Biedrības biedri, un tos izskata Biedrības valde. Valde rakstveidā informē izvirzīto pretendentu un lūdz viņa piekrišanu kļūt par Biedrības goda biedru. Ja izvirzītais pretendents piekrīt priekšlikumam, tad valde apstiprina uzņemšanu par goda biedru un informē pārējos Biedrības biedrus.

5.6. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā (pa pastu vai e-pastu) jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.7. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcē. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.8. Biedrs un goda biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

5.9. Biedru un goda biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.9.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav samaksājis biedra naudu;

5.9.2. nav  izpildīti kopsapulces un valdes lēmumi;

5.9.3. nav izpildīti pienākumi un uzņemtās saistības;

5.9.4. veikta  cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.10. Jautājumu par Biedrības biedra un goda biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo un dodot vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par  izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā (pa pastu vai e-pastu) izslēdzamajam piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.